نشاء‌ تاریکخانه ای

درفرآیند مدیریت رویاندن بذر در اتاقک رشد بعد از بذرپاشی، جعبه ها باید فوراً در داخل جعبه کشودار پرورش بذر یا تاریکخانه قرار گیرند، که در تاریکخانه درجه حرارت به طور اتوماتیک در ۳۲ درجه سانتیگراد می شود که این عمل توسط ترموستاتی که از قبل نصب و راه اندازی شده انجام می گیرد. رطوبت و گرمای مورد نیاز نیز توسط هیتر و دستگاه رطوبت ساز تأمین می شود. بعد از دو روز، جوانه زنی به طور همزمان انجام می شود. در این شرایط همه جوانه ها به شکل گیاهچه…

تهیه خاک بستر بذر (جعبه های نشاء)

تهیه و تنظیم: دکتر بهمن امیری لاریجانی – خاک مناسب برای پرورش نشاء جعبه ای تهیه خزانه مناسب به تولید نشاء های مطلوب می انجامد. آماده سازی خاک بستر کشت باید در پائیز تمام شده باشد. در چنین مواردی ، باید 10 تا 20 درصد بیشتر از حد مورد نیاز، اقدام به تهیه خاک نمائیم. مهمترین خصوصیات خاک خوب برای جعبه نشاء، اسیدیته (P H) مناسب، بافت متوسط با مواد آلی کافی و نگهداری آب می باشد. خاک لوم رسی (خاک رس مخلوط با لوم و مواد گیاهی) مناسبترین خاک…

پرورش نشاء جعبه ای و مدیریت خزانه

اکوسیستم های طبیعی و فرآیندهای آن در بعضی از موارد به دلخواه انسان و نیازهای او به پیش نمی روند و در بسیاری از مواقع کند و بطئی می باشند. یکی از راه های مناسب سازی و تحت کنترل در آوردن این فرآیندها استفاده از مکانیزاسیون می باشد. مکانیزاسیوم بر نیروهای طبیعی غلبه کرده و قدرت انسان را در کنترل طبیعت و تغییر آن به نفع خود افزایش می بخشد و این چنین است که مکانیزاسیون افزایش تولید و بهره وری را به دنبال خواهد داشت. در دو دهه اخیر…

تعریف بانک نشاء برنج

در فرآیند توسعه مکانیزاسیون زراعت برنج یکی از عوامل محدود کننده تکنولوژی پرورش و تولید نشاء برنج است بطوریکه پرورش نشاء جعبه ای در کشت مکانیزه یکی از مشکالت خاص برای کشاورزان شالیکار در کشور و به تبع آن در استان گیالن می باشد.وجود آب و هوای ناپایدار، مدیریت آب در ابتدای فصل زراعی ، مشکل تهیه خاک برای جعبه های نشاء ، عدم پوشش صحیح بذر ، و دیگر عوامل محدودکننده برای پرورش نشاء در جعبه توسط کشاورزان منجر به طرحی در وزارت جهاد کشاورزی گردید بنام بانک نشاءکه…

بانک نشاء برنج

مقدمه: بانک نشای برنج به مکانی اطالق میشود که با استفاده از فضا، امکانات و نیروی کار محدود قابلیت تولید صنعتی نشاء برنج در داخل سینی نشاء را در سطح وسیع دارا می باشد. نشاء تولید شده عالوه بر قابلیت حمل و انتقال عاری از هرگونه آفت و بیماری بوده و با مصرف حداقل آب، بذر و انرژی تولید میگردد. مزایای تولید صنعتی نشاء برنج در بانک نشاء برنج: صرفه جویی در زمان(عدم تأثیر شرایط نامساعد جوی بر زمان احداث خزانه) کاهش مصرف آب(بیش از100 %نسبت به روش سنتی) کاهش…