نشاء‌ تاریکخانه ای

درفرآیند مدیریت رویاندن بذر در اتاقک رشد بعد از بذرپاشی، جعبه ها باید فوراً در داخل جعبه کشودار پرورش بذر یا تاریکخانه قرار گیرند، که در تاریکخانه درجه حرارت به طور اتوماتیک در ۳۲ درجه سانتیگراد می شود که این عمل توسط ترموستاتی که از قبل نصب و راه اندازی شده انجام می گیرد. رطوبت و گرمای مورد نیاز نیز توسط هیتر و دستگاه رطوبت ساز تأمین می شود. بعد از دو روز، جوانه زنی به طور همزمان انجام می شود. در این شرایط همه جوانه ها به شکل گیاهچه…