درباره ما

بانک نشاء برنج سادات آبکنار فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ و با هدف تولید نشاهایی سالم و به دور از کود و سموم مضر شیمیایی و احیای بذور ارقام برنج بومی ایرانی در خطر انقراض آغاز نمود. با توجه به خطر انقراض بسیاری از ارقام بومی برنج ایرانی که به دلیل عدم دسترسی کشاورزان به بذور این ارقام اتفاق افتاده، این مرکز با برپایی آزمایشگاه و گلخانه ای مجهز و مکانیزه و یاری جستن از پرسنل متخصص در بخش های گیاه شناسی، خاکشناسی و زراعت با بکارگیری دانش روز اقدام به تولید نشاهایی سالم، مقاوم و بدور از سموم و کود های مضرشیمیایی و به کمک کودهای بیولوژیک نموده است .