تعریف بانک نشاء برنج

در فرآیند توسعه مکانیزاسیون زراعت برنج یکی از عوامل محدود کننده تکنولوژی پرورش و تولید نشاء برنج است بطوریکه پرورش نشاء جعبه ای در کشت مکانیزه یکی از مشکالت خاص برای کشاورزان شالیکار در کشور و به تبع آن در استان گیالن می باشد.وجود آب و هوای ناپایدار، مدیریت آب در ابتدای فصل زراعی ، مشکل تهیه خاک برای جعبه های نشاء ، عدم پوشش صحیح بذر ، و دیگر عوامل محدودکننده برای پرورش نشاء در جعبه توسط کشاورزان منجر به طرحی در وزارت جهاد کشاورزی گردید بنام بانک نشاءکه با حمایت های ویژه و اختصاص تسهیالت یارانه دار به منظور ایجاد و راه اندازی بانک های نشاء توسط وزارت جهاد کشاورزی به استانهای برنج خیز از جمله گیالن ابالغ شد . تعریف بانک نشاء برنج : شامل مکانی است که به مدد تجهیزات ویژه ای امکان تولید و پرورش نشاء به روش صنعتی و در سطوح وسیع را فراهم می کند . کلیه مراحل و آماده سازی خاک ، جوانه دار کردن بذر و آماده سازی باکس های مخصوص پرورش نشاء توسط ماشین صورت می گیرد و باکس های مذکور در گلخانه ها و خزانه های انتظار در یک محیط کامالً کنترل شده قرار گرفته و رشد می نماید . اهداف تولید و پرورش نشاء صنعتی : ـ فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه ماشین های نشاءکار و در نهایت توسعه مکانیزاسیون کشت برنج ـ فراهم نمودن بستر مناسب جهت انجام وجین مکانیزه )کاهش نیروی انسانی و کاهش هزینه تولید( ـ کاهش میزان ضایعات و افزایش بهره وری از نهاده های کشاورزی در مراحل زراعی ـ کاهش مصرف بذر در هر هکتار )حداقل 40 درصد بذر کمتری در تولید نشاء صنعتی نسبت به سنتی مصرف می گردد ( ـ کاهش مصرف آب زراعی ـ کاهش صعوبت کاری ـ حذف محدودیت زمان و مکان تولید ـ افزایش دقت در جوانه دار کردن بذر و تولید نشاء سالم ، قوی و عاری از آفات و بیماریها ـ امکان توسعه فرصت های شغلی جدید برای اقشار تحصیل کرده ـ استفاده حداکثر از راندمان ماشین آالت مخصوص در زراعت برنج )نشاکارها ـ وجین کن ها ـ کمباین ها ـ دروگر ( ـ امکان گسترش و توسعه کشت دوم با رعایت تقویم زراعی ـ مدیریت بهینه مصرف آب زراعی ـ کاهش خسارت عوامل محیطی غیرزنده سیل ، سرما ، تگرگ و …. ( در مرحله خزانه ـ نکاشت نماندن آندسته از اراضی که بدلیل مشکالت تامین نیروی انسانی و ماشن آالت از چرخه تولید سالیانه حذف می شدند .

پست های مرتبط

پیام بگذارید